top of page

Multidisciplinair onderzoek

Wanneer je een vermoeden hebt dat er iets aan de hand is met je kind, of wanneer je hieromtrent signalen opvangt van de leerkracht, CLB of andere hulpverlener, kan je bij ons terecht voor diagnostiek.

 

Ons team bestaat uit 2 psychologen, 2 logopedisten, een kinesist, een orthopedagoog en een kinderpsychiater zodat de diagnostiek op een multidisciplinaire wijze kan gebeuren. Indien je dit wenst, wordt er ook contact opgenomen met het CLB, de school en/of arts. Er wordt steeds een uitgebreid verslag opgemaakt, dat je kan bezorgen aan de verwijzer of relevante betrokkenen. 

Na afloop van het (multidisciplinair) onderzoek volgt steeds een adviesgesprek waarin de resultaten van de onderzoeken worden besproken alsook wordt stilgestaan bij de eventuele nood aan verdere ondersteuning. Het kan hierbij gaan om ondersteuning van het kind, de ouders, leerkracht,...

Aanbod

Intelligentieonderzoek

Op vraag van de ouders, school, logopedist, arts,... kan een intelligentie-onderzoek worden uitgevoerd. Een intelligentietest heeft als doel de cognitieve mogelijkheden van het kind of de jongere in kaart te brengen. 

De test kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:​

  • Als hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van de totale mogelijkheden van je kind.

  • Bij tegenvallende leerresultaten van kinderen (Waardoor kunnen de problemen van je kind worden verklaard? Zijn er bijzonderheden in het profiel te zien?)

  • Als onderdeel in het onderzoek naar hoogbegaafdheid.

  • Als onderdeel van een grondig onderzoek naar eventuele leer-, concentratie- en/of ontwikkelingsproblemen.

Aandachts- en concentratieonderzoek

Een aandachtsonderzoek wordt uitgevoerd indien er aandachtsmoeilijkheden vastgesteld worden, thuis of op school. We onderzoeken of deze problemen worden veroorzaakt door AD(H)D dan wel of de aandachtsmoeilijkheden zich ten gevolge van andere oorzaken manifesteren.

Onderzoek naar autisme spectrum stoornis

Op vraag van de ouders, school, kinderpsychiater,... kan een onderzoek naar ASS worden uitgevoerd. Hiervoor worden gesprekken met de ouders gepland en worden vragenlijsten afgenomen. Tevens gaan er testen/observaties/spelmomenten door met uw kind.

Onderzoek naar leerstoornissen

Op vraag van de ouders, school, logopedist, kinderpsychiater,... kan een onderzoek naar leerstoornissen worden uitgevoerd. Hiervoor worden testen en vragenlijsten afgenomen door één van onze psychologen, logopedisten en/of kinesist.

Belevingsonderzoek (relationeel-affectief)

Een belevingsonderzoek wordt gestart wanneer een kind of jongere problemen communiceert waarvoor nog geen duidelijk aanwijsbare oorzaak gekend is. 

 

 

bottom of page